Quick & Brite

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor gebruikers van Quick’n Brite.eu.

ALGEMEEN – TOEPASSING

Uitsluitend de navolgende algemene voorwaarden vormen de basis voor de rechtsverhouding tussen onze klanten en Quick’n Brite.eu, hierna te noemen “Quick’n Brite BV”. Quick’n Brite.eu is onderdeel van Quick’n Brite BV. Quick’n Brite BV is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Nederlands recht, die aan haar klanten schoonmaakproducten biedt. Door aanmelding en registratie op de website van Quick’n Brite.eu accepteert de klant deze Algemene Voorwaarden. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen, zal dit via de website van Quick’n Brite.eu kenbaar worden gemaakt.

Afwijkende, hiermee in strijd zijnde of aanvullende algemene voorwaarden zijn, ook al zijn wij hiervan op de hoogte, geen onderdeel van een overeenkomst tenzij wij ons vooraf uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard met de toepassing van die algemene voorwaarden op een overeenkomst.

TOTSTANDKOMEN VAN EEN KOOPOVEREENKOMST

Onze productpresentatie is geen offerte maar een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om te bestellen. Technische en overige wijzigingen in vorm, kleur en gewicht blijven voorbehouden, voor zover redelijk.

Door bestelling van de gewenste producten verklaart de klant dat hij een overeenkomst wenst af te sluiten. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Quick’n Brite BV de bestelling per e-mail bevestigt.

Quick’n Brite BV verstuurt een verzendbevestiging inclusief een link om de bestelling te volgen per e-mail op het moment dat de bestelling naar de klant worden verstuurd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ONTBINDING DOOR QUICK’N BRITE BV

De producten blijven ons eigendom totdat de klant de koopprijs en alle hiermee verband houdende nevenvorderingen volledig heeft voldaan.

De klant is verplicht de producten gedurende dit eigendomsvoorbehoud goed te onderhouden. Eventuele beschadigingen en kosten die ontstaan ten gevolge van een overtreding van deze verplichtingen, moeten door de klant worden vergoed.

De klant dient onmiddellijk mede te delen wanneer derden van de betreffende producten gebruik maken, dit geldt met name ten aanzien van executoriale maatregelen. Deze verplichting tot onmiddellijke kennisgeving geldt ook bij adreswijziging van de klant. Indien de klant in strijd handelt met een overeenkomst, met name indien sprake is van betalingsachterstand, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en teruggave van de producten te verlangen. Dit zelfde geldt indien om andere redenen redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd dat wij de overeenkomst voortzetten.

RECHT VAN ANNULERING EN ONTBINDING

De klant heeft het recht de bestelling gedurende twee weken na de ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te retourneren. Bepalend voor het feit in hoeverre deze ontbindingstermijn daadwerkelijk in acht werd genomen, is het tijdstip van retourzending van de producten.

Consequenties van de retournering

Bij rechtsgeldige ontbinding van een overeenkomst dienen beide partijen de reeds ontvangen producten c.q. betalingen terug te geven (de bezorgkosten worden niet terugbetaald). Indien u de ontvangen producten in zijn geheel niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient de hierdoor eventueel ontstane waardevermindering door u te worden vergoed.

Er is geen sprake van verslechtering van het product wanneer dit werd veroorzaakt door het gebruiken of testen van het product.

Overigens kunt u voorkomen dat het product tengevolge van normaal gebruik verslechtert en u dientengevolge verplicht bent de waardevermindering te vergoeden, door dit artikel niet als uw eigendom te gebruiken en alles na te laten wat zou kunnen leiden tot een waardevermindering van het product.

BETALINGSVOORWAARDEN

De aangeboden prijzen zijn bindend, kennelijke fouten of verschrijvingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW, exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij bestelling vermeld.

Van toepassing zijn de prijzen op het tijdstip van bestelling.

Een recht tot verrekening komt aan de klant alleen toe voor zover zijn tegenvorderingen in rechte werden vastgesteld of door ons werden erkend. De klant kan alleen van een retentierecht gebruik maken voor zover zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomst.

RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de verkochte producten gaat pas over op de klant op het tijdstip van aflevering door middel van het aanbieden van de verkochte producten aan de klant.

GARANTIE

De klant heeft recht op de fabrieksgarantie. Zodra de klant gebruik wil maken van garantie stuurt men een email naar support@quicknbrite.eu met daarin de naam en adres en het ordernummer gemeld. Quick’n Brite.nl zal dan instructie geven wat er moet gebeuren.

De klant dient zichtbare gebreken aan de producten ongeacht de aard hiervan binnen 2 maanden na ontvangst van de producten schriftelijk te melden, indien dit niet gebeurt, kunnen geen aanspraken op garantie meer worden ingediend.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Algemeen

De aansprakelijkheid van Quick’n Brite BV met betrekking tot de met de klant gesloten overeenkomst(en) is beperkt tot directe schade. Quick’n Brite BV is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade verband houdend met of voortvloeiend uit een overeenkomst of het (niet kunnen) gebruiken van producten. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aanspraken van de klant op grond van productaansprakelijkheid. Bovendien gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Quick’n Brite BV.

Aansprakelijkheid voor links

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van onze eigen website. Quick’n Brite BV controleert regelmatig de inhoud van websites van bedrijven die via een link met Quick’n Brite BV in verbinding staan. Desondanks aanvaardt Quick’n Brite BV geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website/aanbiedingen van deze ondernemingen. Quick’n Brite BV wenst zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Indien de klant teksten en of afbeeldingen op de website mocht aantreffen die aanstootgevend zijn of die in strijd zijn met de wet, dient hij dit te melden aan support@quicknbrite.eu. De betreffende links zullen dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bij totstandkoming van een overeenkomst worden de persoonsgegevens die door onze klanten ter beschikking worden gesteld, door ons verzameld en verwerkt en tijdens de duur van de overeenkomst gebruikt. Enkel in verband met de afhandeling van bestellingen worden deze gegevens eveneens beschikbaar gesteld aan met ons gelieerde ondernemingen.

Quick’n Brite BV verstrekt de klant gratis informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens. De klant kan te allen tijde verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, gewist of geblokkeerd.

AUTEURSRECHT

© 2020 Quick’n Brite BV

De pagina’s van onze aanbieding evenals de foto’s hierop zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicatie, vermenigvuldiging, verspreiding evenals imitatie zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Quick’n Brite BV.

SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor consumenten geldt dit alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt opgeheven door dwingend rechtelijke bepalingen van het land, waarin de consument zijn gebruikelijke verblijfsplaats heeft.

Indien de klant een ondernemer is, berust de uitsluitende gerechtelijke bevoegdheid voor alle geschillen, die in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, bij de rechtbank die bevoegd is voor de plaats van vestiging van ons bedrijf. Dit geldt eveneens indien ten aanzien van de klant geen algemeen rechterlijke bevoegdheid binnen de Europese Unie bestaat of indien op het tijdstip waarop de zaak aanhangig werd gemaakt, geen woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant bekend is.

Indien een of meerdere bepalingen van een overeenkomst met de klant, evenals bepalingen van de algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling dient door een bepaling te worden vervangen die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt het meest strookt met de ongeldige bepaling.

GEGEVENS VAN DE AANBIEDER

Quick’n Brite BV
Apeldoornseweg 152
6814 BP Arnhem
Nederland
Vertegenwoordigd door haar directeur Aneta Beata van Schaik
Kamer van koophandel register van Arnhem nummer: 77835433
BTW-nummer: NL861163813 B01
Contact: support@quicknbrite.eu